KCA - Medewerker

Basiscertificaat voor de werknemers die onder toezicht van een Depothouder op een Klein Chemisch en/of Gevaarlijk Afval – Depot werkzaam zijn. Na deze training voldoen uw medewerkers aan de wettelijke eisen die aan de vakbekwaamheidseis worden gesteld zoals beschreven in de arbeidsomstandighedenwet, de Wet Milieubeheer – de PGS-15 voor KCA-depots tot 10 ton (opgesteld door de NVRD) – en de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. 

 Bij een in-company cursus is de inhoud aan te passen aan de organisatie.

Inhoud van de opleiding

 • Wetten en Regels van het KCA/KGA-depot: Arbowet- Wet Milieubeheer – Vervoerswetgeving
 • Gevaarlijk afval en de Medewerker
 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen:
 • Bijtend – Brandbaar – Giftig  – Besmettelijk – Drukhouders – Biologische agentia
 • Etikettering, gevaarsymbolen
 • Productinformatie en sorteren van afvalstoffen op het KCA/KGA-depot
 • Basisbegrippen natuur- en scheikunde (chemie)
 • Risico’s ten gevolge van gevaarlijke stoffen
 • Hoe te handelen bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) & Hygiëne
 • Voorbereiding op het examen

Tijdens de training zal de theorie worden afgewisseld met de praktijk. Onder andere door een bezoek aan een depot. Dit alles ter ondersteuning van de bewustwording van het werken met gevaarlijke stoffen.*


In de praktijktraining zal met name aandacht worden besteed aan: Sorteren afvalstoffen op het KCA/KGA-depot. Verpakking, etikettering en opslag van gevaarlijke stoffen

* In verband met een bezoek aan het depot geniet de in company training onze voorkeur.

Duur van de opleiding

3 dagen, waarvan 2 theoriedagen en 1 praktijkdag.

Toetsing

Aansluitend aan de praktijktraining op de 3e dag vindt het examen plaats. Het examen bestaat uit het maken van 35 meerkeuzevragen en 5 openvragen. Hierbij mag het lesmateriaal niet worden gebruikt. Indien dit gewenst wordt, is het mogelijk de meerkeuzevragen mondeling af te nemen en de openvragen in een praktijkgedeelte te toetsen. Bij voldoende resultaat ontvangen uw medewerkers het certificaat Medewerker Klein Chemisch/Gevaarlijk Afval.

Aantal deelnemers

In verband met de vaak moeilijke leerstof van de trainingen rondom Gevaarlijke Stoffen streeft TRAVOCS ernaar de groepen niet te groot te maken. Wij hanteren voor deze training maximaal 10 deelnemers per groep. Dit biedt de docent de ruimte om elke deelnemer de persoonlijke aandacht te schenken die hij/zij verdient!