KCA - Depothouder

Basisdiploma voor de werknemers die zelfstandig op een Klein Chemisch en/of Gevaarlijk Afval – Depot werkzaam zijn. Na deze training voldoen uw medewerkers aan de wettelijke eisen die aan de vakbekwaamheidseis worden gesteld, zoals beschreven in de PGS-15 voor KCA-depots tot 10 ton (opgesteld door de NVRD), alsmede de eisen van de Inspectie SZW en Inspectie Leefomgeving en Transport.

Bij een in-company cursus is de inhoud aan te passen aan de organisatie.

Inhoud van de opleiding

Gedurende de gehele cursus zal er individueel gewerkt worden aan het maken van een praktijkopdracht. Deze praktijdopdracht heeft als doel te komen tot een praktisch inzicht van de eigen werksituatie en is te vergelijken met een inventarisatie van de werkzaamheden en de (mogelijke) risico’s die hiermee te maken hebben.Ter onderbouwing van de praktijk zal de theorie volgen bestaande uit:

 

 • Gevaarlijk afval en de depothouder
 • Basiskennis natuur- en scheikunde (chemie)
 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen zoals:Bijtend – Brandbaar – Giftig – Besmettelijk – Drukhouders – Biologische agentia
  Indeling van afvalstoffen op het KCA/KGA-depot
 • Verwerking gevaarlijke afvalstoffen
 • Etikettering, gevaarsymbolen en productinformatie
 • Risico’s ten gevolge van gevaarlijke stoffen
 • Wat te doen bij een calamiteit bij het werken met gevaarlijke stoffen
 • Gevarenklassen, eisen aan colli, behandeling en stuwage
 • Diverse Wet- en regelgeving (Arbowet – Wet Milieubeheer – Wet Vervoer gevaarlijke stoffen)
 • Acceptatie gevaarlijke afvalstoffen
 • Arbeidshygiënische strategie bij het werken met gevaarlijke stoffen
 • Opslag van gevaarlijke afvalstoffen (PGS 15)
 • Melden en registreren van afvalstoffen
 • Transport gevaarlijke afvalstoffen (ADR)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) & Hygiëne, Biologische agentia
 • Bespreking Praktijkopdracht en Voorbereiding examen

Tijdens de cursus zal een bezoek aan een laboratorium, een KCA/KGA-depot en/of een gevaarlijkafval depot van de inzamelaar worden gebracht ter ondersteuning van de bewustwording van het werken met gevaarlijke stoffen.*
* In verband met een bezoek aan het depot geniet de in company training onze voorkeur.

Duur van de opleiding

5½ dag verdeeld over 3 weken. Examen volgt daarna – op een aparte dag – in de ochtend.

Toetsing

Bij voldoende resultaat van de praktijkopdracht mag de deelnemer examen doen. Op een aparte dag wordt – door een externe partij – het schriftelijk examen afgenomen. Het schriftelijk examen bestaat uit het maken van 35 meerkeuzevragen (zonder lesmateriaal) en 10 openvragen (met lesmateriaal).
Bij voldoende resultaat (van het schriftelijk examen en praktijkopdracht) ontvangt de deelnemer het Vakbekwaamheidsdiploma “Depothouder Klein Chemisch/Gevaarlijk Afval” .

Aantal deelnemers

In verband met de vaak moeilijke leerstof van de trainingen rondom Gevaarlijke Stoffen streeft TRAVOCS ernaar de groepen niet te groot te maken. Wij hanteren voor deze training maximaal 10 deelnemers per groep. Dit biedt de docent de ruimte om elke deelnemer de persoonlijke aandacht te schenken die hij/zij verdient!